Všeobecné podmínky tanečních kurzů pro mládež

 

1. Elektronická přihláška do kurzu je závazná. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci kurzu zúčastnit, prosíme o zrušení v co nekratším čase elektronickou či písemnou formou na adresu TŠ Michala Cyprise.

2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas Taneční škole Michala Cyprise, IČO 701 20 803, se sídlem Slaný, Arbesova 1640 aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpracovávala tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Adresa
  Jméno, příjmení, E-mail, telefonní číslo a adresu je nutné zpracovat za účelem zpracování přihlášení, zasílání informací o kurzu a reklamních sdělení.Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na adresu Taneční školy Michala Cyprise.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • na přenositelnost údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud

3. Platby lze provést dvěma následujícími způsoby:

 • převodem na účet č.: 2700353922/2010
  variabilní symbol: telefonní číslo uvedené ve Vaší přihlášce.
  Do zprávy pro příjemce je nutné napsat jméno a příjmení přihlášeného!
 • v hotovosti po telefonické domluvě.

4. Při přihlášení do tanečních kurzů pro mládež v období od 1.2. do 31.5. daného roku je vybírán rezervační poplatek 500,- Kč.

 • Přihlášení je platné po připsání částky rezervačního poplatku na účet TŠ.
 • Rezervační poplatek je v případě doplacení kurzovného použit na úhradu části ceny kurzovného.
 • Doplatek kurzovného je tedy rozdílem plné ceny kurzu a rezervačního poplatku.
 • Při odhlášení z kurzu do 31.5. je rezervační poplatek vratný v celé své výši.
 • V případě písemného odhlášení z tanečního kurzu po 1.6. daného roku je rezervační poplatek NEVRATNÝ!
 • V případě nedoplacení doplatku náleží celá výše rezervačního poplatku TŠ Michala Cyprise na pokrytí veškerých administrativních úkonů spojených s evidencí přihlášky a správou přihlášeného.
 • Rezervační poplatek je uložen na neúročeném účtu TŠ.
 • Doplatky musí být provedeny do 30.6. roku konání tanečních kurzů.
 • V případě nedodržení data splatnosti doplatku rezervační poplatek bez náhrady propadá.

Storno podmínky:

V případě odhlášení ze zdravotních důvodů před začátkem tanečních kurzů je vratná část ceny kurzovného rovnající se rozdílu plné ceny kurzovného a rezervačního poplatku a to i v případě, že byla hrazena celá část kurzovného. ( nutno doložit lékařskou zprávou)

 • V případě odhlášení ve lhůtě 1.7.-31.8. je započítán storno poplatek rovnající se 50% z ceny plného kurzovného.
 • Po 1.9. daného roku a po zahájení kurzů, není možné vrácení žádné části ceny kurzovného.

5. Přihlášením do kurzu a zaplacením plné ceny kurzovného získává přihlášený přístup na všechny výukové lekce, prodloužené lekce, Věneček a Revanš příslušných k danému kurzu.

Přístup je podmíněn dodržením bodů 7, 8, 9, 10 těchto všeobecných podmínek.

V ceně kurzovného je zahrnut teoretický výklad jednotlivých tanců a pravidel společenského chování s praktickou ukázkou.

TŠ Michala Cyprise, dává možnost svým frekventantům tyto teoretické znalosti průběžně zkoušet a trénovat v průběhu jednotlivých lekcí. Nezaručuje však vyrovnaný počet chlapců a dívek na jednotlivých lekcích daný ať počtem přihlášených, či rozdílnou docházkou frekventantů na jednotlivé lekce.

6. Docházka do kurzu je náležitostí jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány. Neabsolvované lekce nebudou přihlášenému žádnou formou nahrazovány či kompenzovány.

7. Do tanečního sálu je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Do kurzu pro mládež chodí účastníci kurzů i jejich doprovod ve formálním společenském oblečení.

V případě nevhodného oblečení frekventantů i doprovodu má provozovatel právo neumožnit vstup do prostor MC Grand a v případě nutnosti, či změně oblečení v průběhu jednotlivých lekcí danou osobu z prostor MC Grand vyvést bez možnosti náhrady vstupného či kurzovného.

8. U vstupu do tanečního sálu se žák TŚ prokáže průkazkou frekventanta.

Průkaz frekventanta obdrží přihlášený na 1. lekci. Po označení datumu dané lekce bude umožněn vstup do prostoru MC Grand.

 • Bez průkazu frekventanta bude umožněn vstup do prostor MC Grand až po zaplacení ceny vstupného platného pro danou lekci! 
 • V případě ztráty průkazu frekventanta bude žákovi vystaven duplikát za administrativním poplatek rovnající se součtu cen vstupného zbývajících lekcí a prodloužených lekcí daného kurzu.

9. Vstup na taneční parket bude umožněn pouze žákům s viditelně umístěným identifikátorem frekventanta kurzu, který žák TŠ obdrží na 2. lekci kurzu.

V případě ztráty identifikátoru bude frekventantovi vystaven duplikát za administrativní poplatek 100 Kč.

10. Kabáty a zavazadla (s výjimkou dámských kabelek) je nutné před začátkem lekce uložit v šatně.

Jejich nošení do sálu není z prostorových, bezpečnostních a zejména estetických důvodů dovoleno. V MC GRAND je provozována klasická šatna s obsluhou za obvyklý poplatek.

11. Taneční sál i přilehlé prostory (bar, WC, šatna) jsou nekuřácké.

12. Změna času a místa konání lekce je ve výjimečně nutných případech vyhrazena.

13. Akce taneční školy (lekce kurzu, prodloužené lekce, plesy, tančírna apod.) mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem taneční školy.

Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas aby fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být vystaveny na internetových stránkách taneční školy nebo použity na jiných propagačních materiálech či on-line platformách Taneční školy Michala Cyprise. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na adresu Taneční školy Michala Cyprise.

14. Všechny akce Taneční školy Michala Cyprise podléhají aktuálně platným protiepidemickým opatřením.

V závislosti na těchto opatřeních se můžou změnit pravidla pro pořádání kurzů, počty účastníků v sále či možnosti přístupu na jednotlvé lekce. TŠ Michala Cyprise nenese odpovědnost za majetkové či nemajetkové újmy vzniklé na základě protiepidemických či jiných opatření vyhlášených Vládou ČR, Misterstvy ČR či Hygienickými stanicemi.

15. Přihlášením do kurzů stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasíte s jejich dodržováním.